VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY GOODAPP.DEV

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatel
SZEINER s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C 106323/KSBR se sídlem: Zbýšov 90, 68352, Zbýšov, Česká republika IČ: 05822882 DIČ: CZ05822882 bankovní spojení: 9869195028/5500 - Raiffeisenbank, Inc. kontaktní e-mail: [email protected] (dále jen "poskytovatel")
1.2. Objednatel fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby GOODAPP.dev prostřednictvím objednacího formuláře (dále jen "objednatel") poskytovatel a objednatel společně (dále jen "smluvní strany")
2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "smlouva") je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby GOODAPP.dev (dále jen "služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese GOODAPP.dev/vop.pdf.
2.2. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení výzvy k platbě, o kterou si objednatel zažádá v průběhu testovacího období pomocí formuláře v klientské sekci.
3. PŘEDMĚT A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
3.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k webovému rozhraní pro provozování internetové prezentace, průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu nebo zdarma.
3.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.
3.3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.
3.4. Vymezení základních pojmů:
3.4.1. SLUŽBA GOODAPP.dev - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace objednatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména druhého řádu, které je ve vlastnictví objednatele. U domény třetího řádu není možnost zvolení názvu domény třetího řádu, název je generován automaticky. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci poskytovatele http://www.goodapp.dev
3.4.2. SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli. Server je trvale připojen do internetu.
3.4.3. DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO - je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace objednatele.
3.4.4. PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACE - provoz vlastních web aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem.
3.5. Dnem zřízení služby je den úhrady služby objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.
4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE
4.1. Objednatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou.
4.2. Poskytovatel může na základě požadavku objednatele zajistit zprostředkování registrace doménového jména 2. řádu. Objednatel pro tyto účely registrace poskytne poskytovateli pravdivé a úplné kontaktní údaje. Objednatel se zavazuje hradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény 2. řádu, neboť poskytovatel není správcem doménových jmen 2. řádu.
4.3. Službu si objednatel objednává k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu, které je v osobním vlastnictví objednatele.
4.4. Objednatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi). Poskytovatel služby není správcem doménových jmen 2. řádu.
4.5. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy. Objednatel se zavazuje bezvýhradně dodržovat autorská práva podle platných zákonů České republiky.
4.6. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu.
4.7. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu. Objednavatel svou registrací opravňuje Poskytovatele k zasílání informačních emailů. Z doručování informačních emailů se může Objednavatel kdykoliv odhlásit.
4.8. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.
4.9. Objednatel odpovídá poskytovateli za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru který byl v rámci užívání služby vložen nebo instalován ze strany objednatele.
4.10. V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.
4.11. Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem. Objednatel se zavazuje udržovat kontaktní údaje aktuální. Zároveň se objednatel zavazuje nepoužívat pro přistup do administrace anonymizérů.
4.12. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.
4.13. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách v případě že využívá jeho hostové služby a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected]
4.14. Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.
4.15. Systém je dodáván vždy v určitém momentálním technologickém stavu z důvodu neustále probíhajích úprav a vylepšení. Zakoupením nabízeného pronájmu systému dává objednatel souhlas s tím, že si řádně vyzkoušel dostupnou testovací verzi, kde je vždy implementováno aktuální nastavení a je obeznámen s funkčností všech nabízených modulů, aplikací a volitelných nabídek nastavení.Po zakoupení placené verze nelze zpětně reklamovat nebo se dožadovat okamžité nápravy v případech kdy objednatel požaduje funkce které systém přímo nenabízí.
5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
5.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).
5.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele na: www.goodapp.dev nebo www.facebook.com/goodappdev/. případě, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitý provoz služby a minimálně jedna doba výpadku v kalendářním měsíci je delší než 60 minut, je poskytovatel povinnen nahradit objednateli součet těchto výpadků částkou rovnající se desetinásobku poměrné částky těchto výpadků v poměru k částce na kterou má objednatel službu zaplacenou. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v dalším vyúčtování služby, na příští objednací období objednatele a to slevou na toto příští období. V případě, že objednatel ve službě na příští období nepokračuje, je poskytovatel povinen objednateli tuto částku uhradit na základě faktury – daňového dokladu objednatele. Do těchto výpadků se nezapočítávají výpadky, které jsou poskytovatelem předem hlášeny jako servisní nebo jiné nutné zásahy a objednatel je na ně upozorněn na úvodní stránce administrace po přihlášení
5.3. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.
5.4. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli minimálně 10 dnů před koncem sjednaného období.
5.5. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dní od splatnosti faktury a to službu GOODAPP.dev nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace apod.), . Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti faktury. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.
5.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v bodech 4.5. - 4.8. ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.
5.7. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby. Viz. Odstavec 5.2.
5.8. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinnen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace.
5.9. V případě, že poskytovatel zjistí nebo má důvodné podezření zpodvodného jednání objednatele vůči svým zákazníkům má právo službu dočasně nebo i trvale zneaktivnit. 6. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY
6.1. Provoz služby se sjednává na dobu 1 roku. Provoz služby se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen a to v případě pokud objednatel nedoručí poskytovateli Žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů před uplynutím období na které má objednatel službu sjednanou.
6.2. Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní doba je 14 denní a začíná plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
6.3. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel.
6.4. Objednatel má nárok na vrácení poměrné části platby za službu za nevyužité období pouze v případě pokud je provoz služby ukončen výpovědí ze strany poskytovatele.
6.5. Objednatel může převést službu na 3. osobu pouze se souhlasem poskytovatele, který vyjádří souhlas elektronickou formou na email objednatele. Nový nabyvatel služby musí před zahájením provozu souhlasit s těmito VOP a musí také od původního objednatele převzít veškeré závazky vůči poskytovateli.
6.6. V případě, že Objednatel využije slevového kupónu pro objednávku služby, rozumí se, že poskytnutá sleva je využitelná pouze pro první rok provozu služby. Na další roky provozu služby se sleva již nevztahuje a Objednatel platí za provoz služby plnou cenu dle platného ceníku.
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Jakmile objednatel vyplní formulář pro přechod do ostrého provozu, je mu automaticky zaslána výzva k platbě (proforma).
7.2. Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu s proformou objednatele následující pracovní den po přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.
7.3. Deset dní před uplynutím doby trvání služby je objednateli vystavena faktura na následující období, která je objednateli zaslána e-mailem.
7.4. Pokud není faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána Upomínka č. 1. Pokud není faktura uhrazena ani v náhradní lhůtě, je objednateli odeslána Upomínka č. 2, ale zároveň dochází k deaktivaci připojené domény druhého řádu. Pokud není faktura uhrazena ve lhůtě uvedené v Upomínce č. 2 dochází k trvalému odpojení prezentace od domény druhého řádu, která je ve vlastnictví objednatele.
7.5. Obdobné platební podmínky platí i pro speciální služby (např. grafika na míru, odstranění reklamy z patičky webu atd.). Speciální služby jsou považovány za víceslužbu.
7.6. Plátci daně z přidané hodnoty z Evropské unie, kteří nemají sídlo v České republice ručí za správné údaje o svém plátcovství této daně.